FVR MASTERBATCH KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ


FVR Masterbatch, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, FVR Masterbatch tarafından veri sorumlusu sıfatı ile,

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,

 • Tedarikçi çalışanlarımızla aramızda doğan iş akdi çerçevesinde,

 • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,

 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere, işlenmektedir.


İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 1. Hukuki Sebep


  KVKK, kişisel verilerin işlenme şartlarını 5. maddesinin 2. fıkrasında listelemektedir. Eğer bir veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenme amaçları, KVKK’ da listelenmiş olan kişisel veri işleme şartları çerçevesinde değerlendirilebiliyorsa, o veri sorumlusu kişisel verileri hukuka uygun olarak işleyebilmektedir. Bu kapsamda FVR Masterbatch tarafından da güdülmekte olan kişisel veri işleme amaçlarının, KVKK’ da düzenlenen kişisel veri işleme şartları kapsamında değerlendirilebildiği durumlarda FVR Masterbatch tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. FVR Masterbatch kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.

  KVKK’ da yer alan kişisel veri işleme şartları şunlardır;


  • İlgili kişinin açık rızasının bulunması, (“m.5/1”).

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (“m.5/2-a”)

  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (“m.5/2-b”).

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (“m.5/2-c”)

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (“m.5/2-ç”)

  • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (“m.5/2-d”)

  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (“m.5/2-e”)

  • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. (“m.5/2-f”)

   Özel nitelikli kişisel veriler için de temel işleme şartı açık rızadır ve FVR Masterbatch temelde özel nitelikli kişisel veri işleme amacı gütmemektedir. Ancak faaliyetimiz gereği işlememiz gereken veya açık rızanız ile onay verdiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz de mevzuat dahilinde ölçülü olarak işlenmektedir.

   KVKK’ da özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için sayılan şartlar şunlardır;


   • İlgili kişinin açık rızasının bulunması, (“m.6/2”)

   • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için kanunlarda açıkça ön görülmesi,

   • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak,

   • Kamu sağlığının korunması,

   • Koruyucu hekimlik,

   • Tıbbî teşhis,

   • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

   • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,

   • Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. (“m.6/3”)

    Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir veya birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda bulunabilmektedir.

    Söz konusu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için yukarıda belirttiğimiz verilerinizin işlenmesi gerekmektedir. FVR Masterbatch’e, kimlik bilgileri aktarılırken aslında işleme amaçlarımız dahilinde olmayan veriler de tarafımıza aktarılabilmektedir. İdari ve teknik tedbirler dahilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya anonim hale getiriyoruz.


 2. İşlenen Kişisel Veriler


  Veri İşleme Amacı

  İşlenen Kişisel Veriler

  Veri İşleme Şartları


  Çalışan Özlük Dosyasının Hazırlanması

  Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Eğitim ve Mesleki Deneyim Bilgisi, Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar; Ad, Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Nufüs Kayıt Belgesi, İmza, Adres, E-posta, Telefon

  Numarası, Diploma Bilgileri, Kariyer


  M.5/2-C, M.5/2-Ç


  Geçmişi, Yabancı Dil Bilgisi, Vesikalık

  Fotoğraf, Sağlık Raporu, Adli Sicil Kaydı  Çalışan Adayları İşe Alım İşlemlerinin Yürütülmesi

  Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Eğitim ve Mesleki Deneyim Bilgisi, Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar; Ad, Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Nufüs Kayıt Belgesi, İmza, Adres, E-posta, Telefon Numarası, Diploma Bilgileri, Kariyer Geçmişi, Yabancı Dil Bilgisi, Vesikalık

  Fotoğraf, Sağlık Raporu, Adli Sicil Kaydı


  M.5/2-C, M.5/2-Ç ve açık rızanın alınması


  Çalışan Eğitim Sürecinin Yürütülmesi


  Ad, Soyad, İmza

  M.5/2-C, M.5/2-Ç,


  M.5/2-F


  Çalışanların İzin Sürecinin Yürütülmesi


  Ad, Soyad, İmza

  M.5/2-C, M.5/2-Ç,


  M.5/2-F


  Çalışanların Maaş ve Primlerinin Yatırılması

  Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Banka

  Hesap Bilgileri, Maaş ve/veya Prim Tutarı, İmza

  M.5/2-C, M.5/2-Ç M.5/2-E, M.5/2-F

  Çalışanlara Yönelik Memnuniyet Anketi

  Ad, Soyad, İşte Çalışma Süresi, Pozisyon,

  İmza

  M.5/2-F


  Çalışan İçin SGK İşe Giriş Bildirgesi

  Adı Soyadı, TC Kimlik Numarası, Adres, Telefon, Diploma Bilgileri, Kariyer Geçmişi, Yabancı Dil Bilgisi, Kan Grubu, Sağlık Raporu, Banka Hesap Numarası,

  İmza


  M.5/2-C, M.5/2-Ç M.5/2-E,

  M.5/2-F ve açık rızanın alınması


  Çalışan Emeklilik/İstifa İşlemlerinin Yürütülmesi

  Ad, Soyad, Tc Kimlik No, Telefon Numarası, Adres, Kariyer Geçmişi, Bordro Bilgileri, Özgeçmiş Bilgileri, Banka Hesap Numarası, Kan Grubu, Sağlık Raporu, Nüfus Kayıt Örneği, Adli

  Sicil Kaydı, Fotoğraf, İmza


  M.5/2-C, M.5/2-Ç M.5/2-E,

  M.5/2-F ve açık rızanın alınması

  Çalışan Servis Taşımacılığı Faaliyetleri

  Ad, Soyad, TC Kimlik No, Telefon, Adres

  Bilgisi

  M.5/2-C, M.5/2-Ç

  Maaş Haczi Ödemelerinin Yapılması

  Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Borç

  Bilgileri

  M.5/2-F

  Üretim ile Satış Pazarlamaya Dair Sürecin Yürütülmesi

  Ad, Soyad, Telefon Numarası, Adres, E-mail Adresi, Sipariş ve Talep Bilgisi, İmza

  M.5/2-F

  Sevkiyat İşlemlerinin Yürütülmesi

  Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Telefon

  Numarası, Adres, İmza

  M.5/2-Ç, M.5/2-F

  İthalat ve İhracat Faaliyetinin Yürütülmesi

  Ad, Soyad, Adres, E-posta, Telefon

  Numarası, Sipariş Geçmişi Bilgisi

  M.5/2-Ç, M.5/2-F


  Tahsilat İşlemlerinin Yapılması

  Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Telefon

  Numarası, Adres, KEP adresi, E-posta Adresi, Banka Hesap Bilgileri


  M.5/2-Ç, M.5/2-F

  İşyeri Güvenliğinin Sağlanması

  Kamera Kayıtları

  M.5/2-E, M.5/2-F


 3. Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması


  Kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metninde gösterilen amaçlar için ve buradaki vasıtalarla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yargı mercileri, infaz mercileri, emniyet birimleri ile sözleşmeli ürün ve veya hizmet alınan tedarikçiler ve iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır. Paylaşım yapılan tarafları gösteren tablo aşağıdadır:


  Veri Aktarma Amacı

  Aktarılan Alıcı Grupları

  SGK Giriş İşlemlerinin Yapılması

  SGK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Denetçi, Birlikte iş yapılan partner şirketler, Zülbaharoğlu Tekstil A.Ş.

  Servis Taşımacılığı Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Personel Taşıyan Servis Şirketi Görevlisi, Birlikte iş yapılan partner şirketler, Zülbaharoğlu Tekstil A.Ş.

  Maaş Haczi İşlemlerinin Yapılması

  Bankalar, Denetçi, Birlikte iş yapılan partner şirketler, Zülbaharoğlu Tekstil A.Ş.


  İhracat Faaliyetinin Yürütülmesi

  Denetçi, Gerektiği Hallerde İlgili Kamu Kurumları, Birlikte iş yapılan partner şirketler, Zülbaharoğlu Tekstil A.Ş.

  Maaşların Yatırılması

  Banka ve Bankadaki Müşteri Temsilcisi, Denetçi, Birlikte iş yapılan partner şirketler, Zülbaharoğlu Tekstil A.Ş.

  FVR Masterbatch amaçlarını ilgilendirmeyen hiçbir veri aktarımı yapmamaktadır. Örneğin; rızanız doğrultusunda elde etmiş olsak dahi araç plakanıza ait bilgiler yukarıda gösterilen kişi ve kurumlar da dahil olmak üzere hiçbir 3. kişi ile paylaşılmamaktadır. Bu belirlemenin istisnası, söz konusu veriye ilişkin aktarımın mevzuat ile zorunlu kılınması yahut bir ceza soruşturması için mecburi olması veya resmî bir makamca mevzuata dayalı olarak ve gerekçesi gösterilerek talep edilmesidir.

 4. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

  Yurtdışına aktarım bulunmamaktadır.


 5. İlgili Kişinin Hakları


  İlgili kişiler;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


  Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?


  https://www.fvr.com.tr/ bağlantısını kullanarak indirebileceğiniz başvuru formunu talebiniz/şikâyetiniz doğrultusunda doldurarak, söz konusu formu info@fvr.com.tr adresi üzerinden tarafımıza iletebilir veya formu fiziki olarak doldurarak “Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa İnan Caddesi No:41/1 Hadımköy Arnavutköy/İstanbul” adresine kargo/posta vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

  Talebinizi üstte gösterilen yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK m. 13/2 gereğince, talebiniz en geç 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu FVR Masterbatch tarafından yerine getirilecektir. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bilgilerinize sunarız.

 6. Veri sorumlusunun Kimliği

  İnternet Adresi : https://www.fvr.com.tr/

  Telefon Numarası : +90 212 544 66 20

  E-Posta Adresi : info@fvr.com.tr

  Adres : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa İnan Caddesi No:41/1 Hadımköy Arnavutköy/İstanbul